26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

کارگروه‌ها و میزها

آخرین اخبار

مطالب منتخب

کارگروه‌ها و میزها

 • امور حکمرانی، اداری، مدیریتی و امور عمومی    
 • امور سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری
 • نظام حقوقی، قضایی و نظارتی
 • نظام دفاعی، امنیتی و نظام دفاعی
 • امور علمی، فناوری و نوآوری
 • امور فرهنگ، هنر و مذهب
 • میراث فرهنگی و گرشگری
 • بهداشت و درمان
 • ارتباطات و رسانه
 • امور تفریحی
 • امور ورزشی و تربیت بدنی
 • امور رفاهی و بهزیستی
 • حمایت و تامین اجتماعی
 • معدن
 • صنعت
 • کشاورزی
 • بازرگانی
 • تجارت
 • گرشگری
 • امور مسکن، عمران شهری
 • امور رفاه اجتماعی
 • امور محیط زیست
 • امور اقتصادی

 • حاشیه
 • محله‌هات
 • دارای دهیاری
 • بدون دهیاری