26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

انتشارات و تولیدات علمی اندیشکده

تنظیمانه؛ یادداشت‌هایی در تنظیم‌گری رسانه

 تنظیم‌گری اعتراضات 1401

عملکرد دولت سیزدهم در ایستگاه اول

خبرنامه اندیشکده حکمرانی مردمی کرمان

حکمرانی مجازی؛ پیش‌گامی در ایده‌، ناکامی در تحقق

نگاهی دقيق‌تر به تنظيم‌گری خدمات ديجيتال در اتحاديه اروپا

ترسیم الزامات اثربخشی سیاستی اندیشکده‌ها

ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان- تیر 1402

نشريه تنظيم گفتار- بهار1402

 ماهنامه مطالعات دولت شماره 14- شهريور

انتشارات و تولیدات علمی اندیشکده

تنظیمانه؛ یادداشت‌هایی در تنظیم‌گری رسانه

 تنظیم‌گری اعتراضات 1401

عملکرد دولت سیزدهم در ایستگاه اول

خبرنامه اندیشکده حکمرانی مردمی کرمان

حکمرانی مجازی؛ پیش‌گامی در ایده‌، ناکامی در تحقق

نگاهی دقيق‌تر به تنظيم‌گری خدمات ديجيتال در اتحاديه اروپا

ترسیم الزامات اثربخشی سیاستی اندیشکده‌ها

ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان- تیر 1402

نشريه تنظيم گفتار- بهار1402

 ماهنامه مطالعات دولت شماره 14- شهريور

کارگروه‌ها و میزها

 • کمیته اندیشه ورزی
 • کمیته گفتمان سازی
 • کمیته آمار و رصد
 • کمیته ارزیابی

 • کمیته رسانه و جریان سازی
 • کمیته نهادسازی
 • کمیته توانمندسازی

 • امور حکمرانی، اداری، مدیریتی و امور عمومی    
 • امور سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری
 • نظام حقوقی، قضایی و نظارتی
 • نظام دفاعی، امنیتی و نظام دفاعی
 • امور علمی، فناوری و نوآوری
 • امور فرهنگ، هنر و مذهب
 • میراث فرهنگی و گرشگری
 • بهداشت و درمان
 • ارتباطات و رسانه
 • امور تفریحی
 • امور ورزشی و تربیت بدنی
 • امور رفاهی و بهزیستی
 • حمایت و تامین اجتماعی
 • معدن
 • صنعت
 • کشاورزی
 • بازرگانی
 • تجارت
 • گرشگری
 • امور مسکن، عمران شهری
 • امور رفاه اجتماعی
 • امور محیط زیست
 • امور اقتصادی

 • حاشیه
 • محله‌هات
 • دارای دهیاری
 • بدون دهیاری

آمار و احتمالات

432

یادداشت و خلاصه سیاستی

116

برنامه بسته سیاست

13

گزاره برگ

293

گزارشات

34

خبرنامه

4

نشست

105

سخرانی

51

شبکه کنش‌گرا فعال

33

نهادهای همکار

آمار و احتمالات

0
نشست و سخنـرانی
0
گزارشات و گزاره برگ‌ها
0
یادداشت سیاستی
0
خبرنامه
0
شبکه کنش‌گرا فعال
0
نهادهای همکار
کارگروه‌ها و میزها

کارگروه‌ها و میزها

اداری و مدیریتی

حقوقی

سیاسی

نظارتی

امنیتی

آمار و رصد

تعلیم و تربیت

دین و مذهب

فرهنگ و ادب

علمی و فناوری

گفتمان و اندیشه

علوم شناختی

آسیب‌های اجتماعی

بهداشت و درمان

ورزش

تفریح

خانواده