26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

ساختار

آخرین اخبار

مطالب منتخب

ساختار و تشکیلات اندیشکده

ساختار این اندیشکده  به گونه ای طراحی شده است که بتواند با بهره گیری از دانش روز، بهترین ایده ها و پیشنهادهای ممکن را در جهت سیاستگذاری بهتر و کارآمدتر به سیاستگذاران، بخش خصوصی و عموم مردم ارائه دهد. لذا ساختار سازمانی این اندیشکده دارای مشخصات زیر می باشد:

 • ساختار سازمانی اندیشکده باید حتی الامکان افقی باشد نه عمودی. در یک محیط فکری، سلسله مراتب بی معنا است و نباید به اندیشمندان دستور داد.
 • ساختار سازمانی مناسب برای اندیشکده ساختار پروژه ای ماتریسی است که در آن هر گروه از پژوهشگران در گروه خود بر موضوعات مورد نظر متمرکز می شوند.
 • تخصص های مختلف در سازمان جذب شوند تا موضوع را از زوایای جداگانه ای بررسی کنند.
 • مسئول اندیشکده باید از نظر علمی و رهبری مورد پذیرش اعضا باشد.
 • قوانین و فرهنگ حاکم باید مشوق روحیه کار گروهی، پویایی، خلاقیت و تعهدات انسانی باشد.

 ارکان اندیشکده شامل موارد زیر می باشند

 • هیئت امنا
 • شورای راهبردی و سیاستگذاری
 • کمیته برنامه ریزی، نظارت و اجرا
 • شورای راهبری (کمیته اجرایی)
 • کمیته های فنی و پشتیبانی : ( نخبگان حوزه های مختلف متناظر به تخصص های: اندیشه ورزی ، گفتمان سازی ، ارزیابی، رسانه و جریان سازی، نهادسازی وتوانمندسازی )
 • کارگروههای تخصصی
 • کارگروه اقشار
 • کارگروههای میدانی و محلی
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

وظایف و اختیارات شورای راهبردی و سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان  در راستای تعیین راهبردها وخط مشی ها و نیز توسعه زیر بناهای فعالیت های اندیشکده در چارچوب مشخص و مبتنی بر اساسنامه اندیشکده تشکیل می گردد. 

 • تعیین خط مشی، سیاست گذاری و ارائه راهبرد های اندیشکده
 • تعیین اعضای هیئت مدیره، رئیس اندیشکده، بازرس و حسابرس
 • تأیید و تصویب برنامه های اندیشکده پس از تصویب در هیئت مدیره
 • بازنگری ادواری برنامه ها و اقدامات انجام شده در کمیته های تخصصی 
 • سیاست گذاری کلان جذب منابع و اعتبارات اندیشکده
 • اهتمام در اعتباربخشی به جایگاه اندیشکده
 • تصویب آئین نامه داخلی نحوه تشکیل جلسات شورای سیاست گذاری
 • تأیید نصب و عزل دبیران کمیته های تخصصی پیشنهادی رئیس اندیشکده

 وظایف و اختیارات کمیته برنامه ریزی و نظارت

 • تدوین برنامه ها
 • کارهای مطالعاتی در خصوص بهبود فرایندها و ساختار اندیشکده
 • ارائه خوراک اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در شورای راهبردی
 • تدوین برنامه های اجرایی تصویب شده از سوی شورای سیاستگذاری که طرح اولیه آن توسط شورای برنامه و نظارت ارائه شده است
 • بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی کمیته های تخصصی
 • پیگیری موضوعات خاص ساختاری
 • پیگیری و ارزیابی گزارش عملکرد کارگروهها
 • انجام بازرسی در صورت لزوم
 • ساماندهی آمار و ارائه اطلاعات لازم
کمیته برنامه ریزی و نظارت دارای 3 کمیته فنی و پشتیبانی به شرح زیر می باشد:
_ کمیته اندیشه ورزی : 

تولید اندیشه و تبدیل آن به فناوری یا قابلیت اجرایی بخشیدن به ماحصل آن در ابعاد  نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیق مباحث تا نهایی‌ترین سطح مفاهیم یعنی حوزه گفتمتان سازی اندیشه و مفهوم به نحوی که ویژگی‌های بحث‌پذیری ،نظریه‌پردازی و گفتمان سازی را در سطح نخبگان و عموم افراد جامعه فراهم نماید.

_ کمیته گفتمان سازی :

تبدیل اندیشه به روح حاکم بر جامعه و حقیقت قابل گسترش فکری در سطح نخبگان و فرهنگ عمومی کشور و نیز تبلور آن‌ در شیوه‌ی زندگی، زیرساخت‌های اجتماعی و جریان یافتن آن به مثابه یک حقیقت در سراسر حیات فردی و اجتماعی‌ آحاد مردم جامعه .

– کمیته ارزیابی:

این کمیته مسئولیت ارزیابی عملکرد کمیته ها، ارزیابی گزارش کمیته ها، بررسی شاخص های کلان عملکردی و ارائه به شورای سیاستگذاری را بر عهده دارد.

-کمیته آمار و رصد:

این کمیته مسئولیت جمع آوری آمار و اطلاعات را در سطح استان می باشد

 وظایف و اختیارات شورای راهبری

شورای راهبری اندیشکده مرکب از 7 عضو اصلی (شخصیت حقیقی و حقوقی) و 2 بازرس می‌باشند که برای مدت 2 سال از طرف شورای سیاست گذاری انتخاب و  برگزیده می شوند.

 • اجرای کلیه مصوبات و وظایف تفویضی و محوله از سوی شورای سیاست گذاری
 • برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت‌های مردمی از نهادها و سازمان های ذیربط
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی اندیشکده
شورای راهبری دارای 3 کمیته فنی و پشتیبانی به شرح زیر می باشد:
_ کمیته رسانه و جریان سازی:

تبلور و عینیت بخشیدن یک اندیشه با روح گفتمانی حاکم بر آن از طریق به کار گیری صحیح  اندیشه  از طریق پیوند معنایی میان طرح ها و برنامه‌های متناظر به زمان‌های مختلف  و نیز  جاری نمودن آن در سطوح مختلف زندگی افراد جامعه.

_ کمیته نهاد سازی :

فعالیت نظام یافته مبتنی بر تلاش گروهی در راستای نهادینه نمودن مؤلفه ها و آموزه ها با بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های مختلف فرهنگ ، هنر و رسانه  و نیز منابع انسانی توانمند و فعال در حوزه فرهنگ  

– کمیته توانمندسازی:

این کمیته مسئولیت ارائه آموزش، برگزاری دوره های لازم برای ارتقا و توانمدسازی افراد در سطح محله و کارگروههای تخصصی را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات کارگروه‏های تخصصی:

  کارگروه‏های تخصصی زیر نظر مسئول اندیشکده فعالیت نموده و به مثابه بازوان اجرایی کمیته های تخصصی می باشند.

اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

وظایف و اختیارات کارگروههای میدانی و محلی

محلات و شهرها باید شاخه بندی شوند و کارگروههای مربوط به شهر و محله ها مسائل و آسیب های شهر و محله را بررسی می کنند و مردم محله را توانمند می کنند تا مردم مسائل خود را در سطح محلات و در سطح شهری حل کنند و اینها توسط کمیته راهبری از نظر اجرایی کمک می شوند و از نظر محتوایی و ایده و حل مسائل به کمیته های تخصصی متصل می‏شوند و کمیته های تخصصی یک حلقه میانی بین کارگروههای میدانی با دستگاههای دولتی هستند تا  کارتسهیل گری و هدایت مردم را انجام دهند.