26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

رسالت و اهداف

آخرین اخبار

مطالب منتخب

رسالت و فلسفه وجودی اندیشکده

این اندیشکده  دارای یک ساختار سازمانی از نوع مردم نهاد و به صورت یک خرده نظام اجتماعی و خودجوش است که با ساختارهای هیئتی مردمی اداره می گردد و برای تسهیل تعامل فکری و سیاستی دولت و بخش‏های مختلف جامعه مدنی، نخبگان، بخش خصوصی، احزاب و سایر ذینفعان سیاستگذاری عمومی ایجاد می‏شود و درصدد است که ارتباط مناسبی با ساختارهای حاکمیتی رسمی ایجاد نموده تا جریان مردمی در تصمیم گیریهایی که مربوط به حل مسائل کلان استان است تاثیرگذار باشد و بنا دارد که نقش حلقه میانی بین مردم، حاکمیت در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری ایفا نماید. امید است در این راستا با توجه به رسالت تعریف شده زمینه لازم برای تحقق تمدن اسلامی و شکل گیری دولت  جامعه اسلامی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب فراهم آید.