26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

اندیشکده در یک نگاه

آخرین اخبار

مطالب منتخب

 نحوه ارزیابی عملکرد اندیشکده

ارزیابی مالی  
مهمترین معیارهای ارزیابی مالی اندیشکده:
 • حمایت مالی مستقیم از سوی دولت
 • استفاده از منابع مالی وقفی
 • استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و خیرین
 • انعقاد قراردادهای پژوهشی با سازمانهای دولتی و غیردولتی
ارزیابی فرآیندی و عملکردی
مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد اندیشکده:
 • میزان اثرگذاری آنها بر فرایندهای سیاستی
 • بررسی کیفیت تحقیقات
 • نحوه انتقال تحقیقات انجام شده به مخاطبان
 • میزان بهره گیری از نتایج تحقیقات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها
 • میزان تحقق ایده های اندیشکده
 • میزان تصمیم ‌سازی در سطح استانی یا ملی
ارزیابی زیرساختی(منابع انسانی، امور حقوقی، تسهیلات و تجهیزات)
مهمترین معیارهای ارزیابی منابع زیرساختی اندیشکده:
 • توانایی اندیشکده برای تدارک منابع مالی لازم
 • دسترسی به نهادهای مهم
 • توانایی بکارگیری رسانه های الکترونیکی، چاپی یا رسانه های جدید برای برقراری ارتباط
 • کیفیت و اعتبار کارکنان اندیشکده
 • مدیریت امور و تخصیص منابع مالی و انسانی
 • توانایی استخدام و حفظ محققان و تحلیلگران نخبه
 • توانایی گرد هم آوردن کنشگران سیاسی و ایجاد شبکه ارتباطی موثر
ارزیابی پیامدی(فرآیندهای تاثیرگذار بر جامعه)
مهمترین معیارهای ارزیابی پیامدی اندیشکده:
 • بررسی میزان ارتباطات جهت شبکه سازی، جریان سازی و گفتمان سازی و نهادسازی
 • ارزیابی برنامه های سیاستی
 • بررسی سواد و دانش سیاسی جامعه
 • بررسی میزان شفافیت در عرصه سیاستگذاری
 • کیفیت، تعداد و گستره نشریات اندیشکده (فکت شیت ها، گزارشات)
 • کیفیت و اعتبار تحقیق و تجزیه و تحلیل های تولید شده اندیشکده
 • توانایی اندیشکده در تولید دانش جدید، طرح های تحقیق سیاستی ابتکاری،یا ایده های جایگزین در سیاست
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان