26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

امور زیربنایی و عمرانی

  • امور مسکن، عمران شهری
  • امور رفاه اجتماعی
  • امور محیط زیست
  • امور اقتصادی