26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

امور اجتماعات و ارتباطات

  • بهداشت و درمان
  • ارتباطات و رسانه
  • امور تفریحی
  • امور ورزشی و تربیت بدنی
  • امور رفاهی و بهزیستی
  • حمایت و تامین اجتماعی